back to top

Neko

Sayonara Baka
Tags:
#DeathNote
#L
Tags:
#Naruto
#Konan
uchiha-gaeshii:

Uchiha Obito